میزبانی ایمیل

5GB


 
230,000تومان
سالانه

5 گیگابایت فضا

30 صندوق پستی

150 ایمیل محدودیت ارسال


هزینه راه اندازی رایگان


15GB


 
400,000تومان
سالانه

15 گیگابایت فضا

50 صندوق پستی

250 ایمیل محدودیت ارسال


هزینه راه اندازی رایگان


25GB


 
75,000تومان
ماهانه

25 گیگابایت فضا

100 صندوق پستی

350 ایمیل محدودیت ارسال


هزینه راه اندازی رایگان


50GB


 
1,290,000تومان
سالانه

50 گیگابایت فضا

250 صندوق پستی

500 ایمیل محدودیت ارسال


هزینه راه اندازی رایگان